9 de March de 1992 - Decreto estableciendo el uso exclusivo del catalán en la educación obligatoria (275)

[…]
Històricament, les èpoques de millor qualitat i renovació pedagògica del nostre país han coincidit amb les de més alta catalanització de l’escola, en continguts, actituds i valors. La catalanitat de l’ensenyament significa, avui, que els infants i joves puguin trobar en el sistema educatiu, des del respecte dels drets de tothom, els signes d’identitat que els permetin de créixer, integrar-se i desenvolupar-se com a ciutadans catalans, oberts al món, assumint aquest fet per mitjà del coneixement profund de les arrels històriques i culturals i de l’ús de la llengua pròpia del país. Per a això cal un sistema educatiu modern i de qualitat que fomenti l’educació científica i tecnològica i els valors de la cultura humanística, que permeti als joves d’estar en condicions d’assumir el repte del desenvolupament econòmic, social i cultural del país en el marc de la integració europea.
[…]
3.1. El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l’ensenyament. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge de l’educació infantil, de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria.
[…]
4.3. A partir del segon cicle de l’educació primària s’introduirà l’ensenyament de les llengües estrangeres, que tindrà continuïtat al llarg de tota l’educació obligatòria.
[…]
22.2. Dins l’àrea de llengües estrangeres, tots els alumnes en cursaran obligatòriament una i podran optar a la introducció d’una segona llengua estrangera.
[…]
30.2. Dins l’àrea de llengües estrangeres, en els dos cicles de l’ensenyament secundari obligatori tots els alumnes cursaran obligatòriament una llengua i podran optar també per una de segona.
[…]

Departament d'ensenyament, Generalitat de Catalunya (1992). Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya. Read on

450.000 palabras sin publicidad ni subvención

Noticias por e-mail

Noticias en Twitter una vez al día

Tags y explicaciónes

Parecido

RSS feed

Almanaque creado por El Organillero-Cantante, antiguamente de Barcelona
© 2007-2021 · Etenim mihi multa vetustas scire dedit - Ovidio, Las metamorfosis