15 de January de 1258 - Jaime I perdona la multa impuesta a la ciudad por la lapidación de Bernat Marquet; la reorganización del barrio de la Ribera (100 + 358)

Jaume I, a petició dels síndics i prohoms de Barcelona especialment designats per a aquesta qüestió, i una vegada realitzada l’enquesta sobre la lapidació i mort de Bernat Marquet i l’incendi de les seves cases i béns, absol els ciutadans de Barcelona pertanyents a les mans major i mitjana de la multa de 10000 morabatins que havia imposat a tots els ciutadans barceloneses perquè considerava que havien estat negligents en la defensa de la persona i els béns del citat Bernat Marquet. Així mateix, indulta els investigats especialment per aquest motiu que pertanyen a les citades mans.

, Catàleg dels pergamins municipals de Barcelona (2004). Read on

Comentarios del compilador

La frase que quiero completar es “facta inquisicione super lapidacione et morte Bernardi Marqueti et super combustione domorum et rerum suarum”.

[ref4330] explica más sobre Marquet y comenta:

La fortuna de Bernat Marquet s’acabà els primers mesos de l’any 1257 en un avalot popular dirigit contra ell. Fou apedregat fins a morir i la seva casa fou barrejada i incendiada. Els prohoms del mateix braç no es van mobilitzar per ajudar-lo a repel·lir l’agressió; la seva passivitat fou considerada culpable pel rei. No se sap quina fou la causa que provocà aquest avalot, estudiat fa temps per Carme Batlle, que hi veia un conflicte social i de poder. [[ref4331]] creu que es degué més a un conflicte entre poderosos que no pas a una revolta pròpiament social: identifica aquest conflicte en la rivalitat intensa que hi havia al barri de Ribera, que experimentava un creixement urbà vertiginós. Suposa que l’urbanització ràpida portà ressentiments entre els que ja hi eren i els que hi volien entrar…

Quan el rei s’assabentà de l’avalot, tingué una reacció irada tant contra els avalotadors com contra els que no havien fet res per reprimir el desordre. Imposà una multa col·lectiva a tots els estaments de la ciutat, majors, mitjans i menors, de 10.000 morabatins d’or, però finalment la condonà a la major part, bé que es reservà de castigar els que fossin culpables directes de la malvestat… A banda de les mesures judicials, l’avalot va comportar una reorganització del barri amb la creació d’una corporació, la universitat dels prohoms de Ribera, que durant un any, prorrogable, s’ocuparia de regular la vida del barri i el desplegament urbà, la defensa naval i aspectes fiscals. Els dirigents foren tant socis de Bernat Marquet com persones que havien estat inculpades pel rei. El mateix any 1258 en què fou creada la universitat dels prohoms de Ribera promulgaren nombroses ordinacions sobre el comerç i la navegació.

450.000 palabras sin publicidad ni subvención

Noticias por e-mail

Tags y explicaciónes

Parecido

RSS feed

Almanaque creado por El Organillero-Cantante, antiguamente de Barcelona
© 2007-2019 · Etenim mihi multa vetustas scire dedit - Ovidio, Las metamorfosis